SETTING THE STAGE TO SELL YOUR HOME


 1. Consider what you look for when looking for a home to purchase.  Visual appearance, odors and noise all factor into your impression.
 2. Imagine yourself walking up to your house as though for "the first time":  What do you notice?
 3. How do you feel about what you see?
 4. Is the house inviting?
 5. Is the house well maintained?
 6. Would you be inclined to buy this home?


LẬP GIAI ĐOẠN BÁN NHÀ


 1. Xem xét những gì bạn tìm kiếm khi tìm kiếm một ngôi nhà để mua-Ngoại quan, mùi hôi, tiếng ồn là tất cả các yếu tố gây ấn tượng cho bạn và nên để ý.
 2. Hãy tưởng tượng mình đang đi bộ đến nhà của bạn như là " lần đầu tiên " : Bạn để ý điều gì ?

 3. Bạn cảm nhận thế nào về những gì bạn thấy?

 4. Ngôi nhà đó có ấm áp không?

 5. Ngôi nhà có được bảo trì tốt?

 6. Bạn có nghiêng hơn về ý định sẽ mua ngôi nhà này?


設定銷售您的房子之階段


 1. 當銷售房子時,提供你所買方需要的全部資料    外觀,顏色和交通數據
 2. 想像一下,當“第一次”踏入房子內:你最注意的是什麼?

 3. 你喜歡你所看到的房子的裝潢及擺設嗎?

 4. 你的房子令人有一種溫馨的感覺嗎?

 5. 房子的保養良好嗎?

 6. 你會心動購買這房子嗎?


Methods Used in Selling Your Property


 • List your property with the MLS within 24 hours of having a signed listing Agreement

 • Prepare Virtual Tour of your property for use on our website and other National websites

 • Prepare marketing materials about your property

 • Distribute the marketing materials

 • Notify your neighborhood about your property

 • Hold Open Houses as appropriate

 • Notify National Referral Companies in the Metro Denver area

 • Cooperate with ALL Real Estate Agents

 • Providing yard signs and Brochure boxes in your front yard

 • Advertise property : media and frequency depends on property and market

 • Prepare Property Profile report to be available to Buyers as they visit Property


PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG VIỆC BÁN NGÔI NHÀ CỦA BẠN


 • Đăng ký nhà của bạn với MLS trong vòng 24 giờ để có một hiệp định được ký kết

 • Chuẩn bị một chuyến thăm viếng ảo nhà bạn để sử dụng trên trang web của chúng tôi và các trang web toàn quốc khác.

 • Chuẩn bị tài liệu quảng cáo về nhà của bạn

 • Phân phối các tài liệu quảng  cáo

 • Thông báo cho khu phố của bạn về nhà

 • Giữ ngôi nhà luôn sẵn sàng để tham quan khi phù hợp

 • Thông báo cho công ty giới thiệu quốc gia trong khu vực Metro Denver

 • Hợp tác với tất cả các đại lý  địa ốc

 • Cung cấp các bảng hiệu cấm ở sân và hộp Brochure trong sân trước của bạn

 • Quảng cáo nhà: phương tiện truyền thông và tần số phụ thuộc vào địa ốc và thị trường

 • Chuẩn bị hồ sơ tài sản báo cáo có sẵn cho người mua khi họ tham quan nhà


銷售您的房子所用的方法


 • 在 MLS上登列房子的資料在24小時內,完成簽訂上市協議

 • 準備好房子電腦上虛擬之旅,以便使用在我們公司的網站和國內其他網站

 • 準備房子的行銷材料

 • 大量分發行銷材料

 • 通知您的左鄰右舍關於您的房子

 • 開放出售房子參觀的日期

 • 通知從大丹佛地區擴大到全國的網站

 • 配合所有地產代理共同合作

 • 在院子前提供標誌和宣傳冊盒

 • 房地產市場出售的快慢取決於廣告媒體頻率的多寡

 • 準備好物業資料報告以提供給買房及看訪房者​

Toni Lien Tran

Toni Lien Tran
Independent Member Broker
Brokers Guild Relocation and Referral, Ltd
​2305 E. Arapahoe Rd, Unit 143
Centennial, CO 80122
Office: 303-794-3000 x2567
Direct 303-885-6836
​Fax 925-999-8199


www.tonitranrealestate.com

tonilientran@gmail.com

CONTACT TONI LIEN TRAN 303-885-6836

BROKERS GUILD RELOCATION AND REFERRAL, LTD Today To Get Your House Sold!

Helpful Tips for Selling Your Home