Những Điều Cần Thiết Khi Nộp Đơn Xin Vay!

 • Lịch Sử Cư Trú  Trong Vòng Hai Năm

 • Việc Làm Trong Hai Năm 

 • Số An Sinh Xã Hội 

 • VA-Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện DD214

 • Tự Kinh Doanh-Khai Thue  Hai Năm. P & L Hiện Tại 

 • Tài Khoản Ngân Hàng: Bảng Liệt Kê Tài Khoản Trong Ba Tháng Gần Đây Nhất

 • Thông Tin Nợ Hàng Tháng

 • Đơn W-2 Của Năm Vừa Qua

Loan Application
Toni Lien Tran
 • Số Thẻ Tín Dụng 

 • Tiền Cấp Dưỡng Nuôi Con/ Chăm Sóc Con

 • Nghị Định Ly Hôn

 • Hợp Đồng Cho Thuê/ Thuê 

 • Thế Chấp $ Tài Khoản #’S

 • Cùi Check/ Bảng Lương Hiện Tại

 • Giấy Phép Lái Xe 

 • Thẻ An Sinh Xã Hội 

 • Tiền Cọc Làm Đơn 

 • Credit Card Numbers

 • Child Support/Child Care

 • Divorce Decree

 • Lease Agreement/Rent

 • Mortgages $ Accounts #'s

 • Current Pay Stubs

 • Driver's License

 • Social Security Card

 • Application Deposit

 • Two Years' Residence History

 • Two Years' of Employment

 • Social Security Number

 • VA-Certificate of Eligibility DD214

 • Self-Employed-  Two Years' Tax Returns.  Current P&L.

 • Bank Accounts:  Three Most Recent Months' Statement

 • Monthly Debt Information

 • Last Year's W-2 Forms

Toni Lien Tran
Independent Member Broker
Brokers Guild Relocation and Referral, Ltd
​2305 E. Arapahoe Rd, Unit 143
Centennial, CO 80122
Office:303-794-3000 x2567
Direct 303-885-6836
​Fax 925-999-8199


www.tonitranrealestate.com

tonilientran@gmail.com

THINGS NEEDED AT LOAN APPLICATION!

 • 信用卡號碼

 • 子女撫養費/子女照顧費

 • 離婚協議書

 • 租賃協定/租金

 • 貸款賬號#

 • 目前工資單

 • 駕駛執照

 • 社會安全卡

 • 申請表押金

貸款申請需要專案!

 • 兩年的居留歷史

 • 兩年的工作證明

 • 社會安全號碼 

 • VA-DD214合格證書 

 • 自營,兩年的報稅表. 目前的P&L 

 • 銀行帳戶:最近三個月的陳述表

 • 每月收入支出付款

 • 去年的W-2表