Offering her services through Brokers Guild Relocation and Referral, Ltd, Toni Lien Tran is an independent member brokers and Realtor who can help you buy or sell properties throughout Denver and the surrounding area. Toni’s thorough knowledge of today’s real estate market is matched by her intimate connection with the unique communities here. Toni not only helps you with real estate transactions, she’s an advocate who stands by your side throughout the entire process. Transactions are simplified through Toni’s vast linguistic and cultural knowledge, as she takes the time to explain what’s happening now and the steps ahead. Please contact Toni at your convenience for assistance buying or selling your home, or to determine its current market value.


Nhằm đem đến những dịch vụ thông qua Hiệp Hội Brokers Guild Relocation and Referral, Ltd, Toni Liên Trần là một thành viên chuyên gia địa ốc và đại lý độc lập có thể giúp quí vị mua hoặc bán tài sản trong khắp Denver và các khu vực xung quanh. Những âm hiểu chuyên nghiệp trong toàn bộ thị trường địa ốc của Toni được kết nối bởi mối quan hệ gần gũi của mình với những cộng đồng duy nhất nơi đây. Toni không những có thể giúp quí vị với các giao dịch địa ốc,và hơn nữa là cô có thể trở thành nhà biện hộ luôn đứng về phía quí vị vào bất cứ lúc nào trong toàn bộ quá trình. Việc giao dịch thương mại của Toni được trở nên đơn giản hóa thông qua ngôn ngữ và khối kiến thức văn hóa khổng lồ, bởi vì cô ấy dành thời gian để giải thích những gì xảy ra bây giờ vàn hững gì sẽ diễn ra trong tương lai. Vui lòng liên lạc Toni để được hỗ trợ mua hoặc bán căn nhà của quí vị, hoặc để xác định giá trị thị trường hiện tại của căn nhà.


她通過經紀商協會Brokers Guild Relocation and Referral, Ltd提供房地產各方面的服務,托尼連陳是一個房地產經紀人,可以幫助您在整個丹佛及周邊地區購買或出售物業。托尼根據房地產市場的專業知識加上由她與這裏獨特的社區密切關係,托尼不僅可以幫助您的房地產交易,而且她會在整個過程中隨時在你身邊當指導者。房地產交易是通過托尼的專業語言和文化背景促成的,因為她會抽出時間來解釋房地產買賣中所發生的事情的每一個步驟。請與托尼聯繫購買或出售你的房子,或保障其當前市場價值。

Toni Lien Tran
Real Estate

Toni Lien Tran
Independent Member Broker
Brokers Guild Relocation and Referral, Ltd
​2305 E. Arapahoe Rd, Unit 143
Centennial, CO 80122
Office:303-794-3000 x2567
Direct 303-885-6836
​Fax 925-999-8199


www.tonitranrealestate.com

tonilientran@gmail.com